home

นามานุเคราะห์

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

ชื่อ - สกุล

 

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-Mail

ผู้อำนวยการสำนัก

         

นายจิรนันทน์

ประกอบไวทยกิจ

ผู้อำนวยการสำนัก

0 2192 3380-1 ต่อ 112

0 2987 8053

08-1833-3971 

 

             

ส่วนอำนวยการ

         

นายสุวัฒน์

เผือกจีน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 102

0 2192 3380-1 

08-1470-9284

suvatph@gmail.com

นางสาววารีนา

มูลน้ำเที่ยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0 2192 3380-1 ต่อ 120

0 2192 3380-1 

08-4322-3788

wareena-Puklig@hotmail.com

นางกนิษฐา

กลิ่นมาลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 101

0 2192 3380-1 

08-5056-9078

 

นางฐิตารีย์

พุ่มศรีคูณกิตติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 124

0 2192 3380-1 

08-3917-0850

vraipat@hotmail.com

             

กลุ่มวิชาการและถ่ายเทคโนโลยี

         

นายบุญอนันต์

มิตรประสิทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

0 2192 3380-1 ต่อ 110

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-1441-9314

markmee18@gmail.com

นายอ่างแก้ว

โพธิ์เอน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-1400-0033

 

นายสมยศ

ฟูเฟื่อง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-9028-6186

 

นายดิเรก

อ่ำทิม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-1880-8850

DIREK.AM@hotmail.com

นายนุชา

บุญมีนิธิ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-1809-4169

NUCHA474@gmail.com

นายนิธิโรจน์

พุ่มศรีคูณกิตติ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-9286-5111

Siammai40@gmail.com

นายดวง

จันทร์คำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 108

0 2192 3380-1 ต่อ 108

08-2444-9647

dungkub@hotmail.com

             

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

         

นายบุญอนันต์

มิตรประสิทธิ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

0 2192 3380-1 ต่อ 113

0 2192 3380-1 

08-1441-9314

markmee18@gmail.com

นายพัฒนพันธ์

อังสุมาลี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 113

0 2192 3380-1 

08-9790-9075

angsumale_04@hotmail.com

นายโอภาส

เลศักดิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 113

0 2192 3380-1 

08-6320-5961

OPART2506@hotmail.com

นายชัยณรงค์

อาสนจินดา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 113

0 2192 3380-1 

08-1924-1141

asanajinda1141@hotmail.com

             

ส่วนบูรณะ

         

นายสุรินทร์

ขักขะโร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

0 2192 3380-1 ต่อ 121

0 2192 3380-1 ต่อ 121

08-1806-5961

 

นายพิทักษ์

ใจหลวง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 121

0 2192 3380-1 ต่อ 121

09-5160-6140

Pitak_ptk@yahoo.com

นายอนุชิต

สกิจขวา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 121

0 2192 3380-1 ต่อ 121

08-1305-7182

 
             

ส่วนเครื่องกล

         

นายธวัฒน์ชัย

ชาญสิทธิ์จิรากุล

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

0 2192 3380-1 ต่อ 116

0 2192 3380-1 ต่อ 116

08-5369-7108

thawatchai_chan@hotmail.co.th

นายวินิตย์

เสนารายณ์

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 116

0 2192 3380-1 ต่อ 116

08-7689-4643

 

นายชวลิต

บุญเพ็ง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0 2192 3380-1 ต่อ 116

0 2192 3380-1 ต่อ 116

08-1852-1464