home

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี)

 

หัวข้อ รายละเอียด
มาตรา 7 มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
  มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ
  มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
  มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
มาตรา 9 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย
  มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ
  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
  มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรค 2
  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/สัญญาร่วมทุนกันเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
  มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ
  มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
  มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดศื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
  มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
  ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ
  (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  (2) แผนการจัดหาพัสดุ
  (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคาตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
  (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
  (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม.9 (8)
  (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบฯ
  (7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
  (8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
  ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
  (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1)
  (3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
  (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
  (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา กรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
  (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน