Menu
home
>>
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 28-30.01.63

วันที่ 28 – 30 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ในเรื่อง “การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 10/2563 โดยได้วิทยากรจาก สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี และสำนัก งานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) โดยมีนายบุญอนันต์ มิตรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธาน ในการเปิดอบรมดังกล่าว ณ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Scroll Up Skip to content