Menu
home
>>
(31.01.63) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการจัดฝึกอบรม อส.ทช.ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) โดยกลุ่มวิชา- การและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครทางหลวงชนบท ให้กับบุคลากรครู อาจารย์จากสายทางที่ดูแลในเขตทางหลวงชนบท เพื่อรับฟัง ปัญหา และแจ้งข้อมูลข่าวสารของอาสาสมัครทางหลวงชนบท ความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ทาง การสร้างหน้าโรงเรียนปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจร แนวทางการ ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเบื้องค้น โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ดังกล่าว ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Scroll Up Skip to content