Menu
home
>>
(07.02.63) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการต้อนรับ นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผส.ทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) มารับตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผส.ทช.ที่ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการต้อนรับ นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผส.ทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) มารับตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ในการนี้ได้เข้าสักการะศาลเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ของสำนักฯ เพื่อขอให้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่น และขอให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) และแขวงทางหลวงชนบท ในสังกัดทุกจังหวัด มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

Scroll Up Skip to content