Menu
home
>>
(14.02.63) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) โดยกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการประชุมภายในหน่วยงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวง ชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) โดยกลุ่มวิชาการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มวิชาการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยในครั้งนี้ ได้ นายบุญอนันต์ มิตรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว ทั้งยังได้กล่าวย้ำถึงความสามัคคี กันภายในหน่วยงาน และมอบหมายหน้าที่ ภารกิจงานเพิ่มเติม ได้แก่ – รายงานฝุ่น – 14 กระบวนงาน – งานมาตรฐานชั้นทาง – งานท่านรองประศักดิ์

Scroll Up Skip to content