Menu
home
>>
(14.02.63) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการป้องกันไวรัส Corona หรือ Covid 19

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ใส่ใจในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และพนักงานของสำนักฯ จึงได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และพนักงาน สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น ละออง PM 2.5 และเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือ โควิท 19 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

Scroll Up Skip to content