Menu
home
>>
(20.10.63) สทช.ที่ 1 ขอแจ้งประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  ขอแจ้งประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่ง  วิศวกรโยธา  และตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ตามประกาศดังต่อไปนี้

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content