Menu
home
>>
(17.08.64) สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินการจัดทำโครงการสวนสมุนไพรต้านโควิท – 19

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  นำโดย นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการสวนสมุนไพรต้านโควิท – 19 อาทิ ต้นฟ้าทลายโจร  ต้นกระเพรา  ต้นกัลปพฤกษ์  ต้นพยุง  ต้นยางนา  และต้นกันเกรา  ในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ณ สวนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น.

Scroll Up Skip to content