Menu
home
>>
ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

https://drive.google.com/file/d/1HtOxVL_HxvNxOai_wAGdcB5uMI5BIDAf/view?usp=sharing

(11 ต.ค. 2564) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายทินกร คุณสมิตปัญญา รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักบำรุงทาง  ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่  1  (ปทุมธานี)   และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด   เพื่อติดตามสถานกาณ์อุทกภัย  การเตรียมความพร้อมแบบ/ประมาณการ  ปีงบประมาณ 2565  และการเตรียมความพร้อมบูรณาการแผนงบประมาณ    ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายเกษม สัจจารักษ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 ให้การต้อนรับพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

Scroll Up Skip to content