Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกษม สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1  พร้อมด้วย นายธีระพล แก้วคง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายกฤษฎิ์ เมลืองนนท์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2565  ถนนสาย นบ.1011 แยก ทล.9 – แยก ทช.นฐ.3004 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และ ถนนสาย นบ.5031 แยก ทช.นบ.3015 – บ้านเจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้าง และเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content