Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล                ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1                   0-2192-3380

นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง                 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1             0-2192-3380

นายสุวัฒน์ เผือกจีน                       ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ                                           0-2192-3380 ต่อ 102

นายบุญอนันต์ มิตรประสิทธิ์          ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี         0-2192-3380 ต่อ 108

นายสุรินทร์ ขักขะโร                      ผู้อำนวยการส่วนบูรณะ                                                   0-2192-3380 ต่อ 121

นายสุรินทร์ ขักขะโร                      ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์                       0-2192-3380 ต่อ 121

นายเวส ตู้ภูมิ                                 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล                                              0-2192-3380 ต่อ 116

แขวงทางหลวงชนบท

นายเกษม สัจจารักษ์                     ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี                  0-2192-3139

นายเสมา เบ้าพูนทอง                   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี                     0-2447-3873

นายมงคล ศุภนัตร์                         ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง                   0-3569-2117

นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร              ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา   0-3532-8712

นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์                ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ           0-2330-1022

หมวดบำรุงทางหลวงชนบท

นายศิริพจน์ กาญจนารักษ์            ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา               0-3532-8712

Scroll Up Skip to content