Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

 

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา

          แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

Scroll Up Skip to content